00
00

سید وسیم طیب

دستیار انتخاب واحد دانشگاه صنعتي شريف

برنامه دستیار انتخاب واحد پیش نمایش ثبت نام در دانشگاه صنعتی شریف است که توسط سید وسیم طیب دانشجوی مهندسی عمران این دانشگاه طراحی و برنامه نویسی شده است و در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار گرفته است.

سایت : http://dastyarak.com/

سایت شخصی : http://tayyeb.info/

MyTerm Tayyeb Info

Dastyarak Tayyeb Info

Dastyarak is a web application that simulate semester registration in Sharif University Of Technology which written by S. Wasim Tayyeb ,Bachelor of Science In Structures Engineering , Civil Engineering Department , Sharif University Of Technology

website : http://dastyarak.com/

website : http://tayyeb.info/

A Simple Full Site Designed on Ajax Architecture

S. Wasim Tayyeb